2005/10/09

Dihaoine, 23 Sultain: Bail’ a’ Chaolais a Tuath – Glaschu

Dh’fhàg sinn Bail’ a’ Chaolais airson dol a Ghlaschu tràth sa mhadainn. Bha dùil againn coiseachd ann an Gleann Comhainn. Ach bha i a’ dortadh fad an t-siubhail, agus cha do rinn sinn stad idir. Mar sin ràinig sinn an taigh ann an Glaschu mu mheadhan-latha. Bha sin a’ cur iongnadh air bean an taighe - bha mi air innse oirre gum biodh sinn a’ ruigsinn mu shia uairean feasgar – agus cha robh i deiseil leis an seòmar againn. B’ urrainn dhuinn na màlaidean againn a chur a-steach co-dhiù mus deach sinn do mheadan a’ bhaile. Dh’fhàs an t-sìde na b’ fheàrr, agus choisich sinn mun cuairt airson cuid uairean a thìde. Thadhail sinn an Necropolis mus do thill sinn dhan taigh.