2006/05/29

Atharrachaidhean

Tha mi a' faireachdainn rud beag neònach am bliadhna. Tha mòran atharrachaidhean a' tachairt anns mo bheatha na mìosan seo.
Tha mi nas trainge aig an oilthigh a-nis na bha mi a-riamh on thòisich mi air nàdar-fheallsanachd ionnsachadh. Feumaidh mi an tràchdas diploma agam a chrìochnachadh gu deireadh na Sultain, agus bidh mi deiseil an dèidh sin. Ach chan eil mi airson an t-oilthigh fhàgail am bliadhna. Tha mi an dòchas gum faigh mi obair an sin neo sgoilearachd sam bith gus tràchdas PhD a sgrìobhadh. Tha mi ag obair aig an oilthigh a-nis mar student assistant – bidh mi a’ teagasg dòighean-obrach bunaiteach reul-eòlais do oileanaich ùra – ach caillidh mi an obair sin nuair a bhios mi deiseil aig deireadh na Sultain. Tha an suidheachadh seo a' cur beagan eagal orm...
Bidh mo dhachaigh ag atharrachadh cuideachd - gluaisidh mi gu flat mo bhràmar san Dàmhair. Cheannaich sinn preasan-aodaich agus sgeilpichean ùra an t-seachdain sa chaidh - agus tha am flat deiseil airson an dithis againn an-dràsda. 'S urrainn dhomh mo leabhraichean agus na rudan eile agam a chur ann anns na mìosan seo tighinn... Bu chòir dhomh a bhith sona gu dearbh.
Ach gu mì-fhortanach bidh mi a' fuireach ann leam fhìn a' mhòr-chuid dhen ùine. Tha Martin dìreach air ceumnachadh - bha an deuchainn PhD aige aig toiseach a' Chèitein - agus tòisichidh e obair ùr Diardaoin. Gheibh e trèanadh airson bliadhna gu leth an toiseach, agus cha bhi e ann am Berlin gu tric. Tha mi glè thoilichte gun d' fhuair e obair ùr cho luath, ach tha mi brònach aig an aon àm nach bi mi ga fhaicinn ach aig na deiridhean-seachdain.
Uill, a dh'innse na fìrinn, tha mi gu math troimh-a-chèile na làithean seo.
Ach dè bhithinn a' dèanamh gun atharrachaidhean? Nach biodh am beatha dìreach ràsanach?

Beachdan: 1

Sgrìobh Anonymous Anonymous

Chunnaic mi seo an-diugh airson a'chiad uarir. Chan eil moran uine agam dad a radh an-drasta or tha mi air cursa an-drasda ann an Sruighlei ag ionnsachadh mu dheidhinn 'blogging'.
Cairistiona Chaimbeul

23/11/06 11:38 am  

FÃ g Sgriobag

<< Dhachaigh