2006/07/27

Aoidh Iongantach


Posted by Picasa
Tha i uabhasach tèth na làithean seo, agus mar sin bidh a h-uile uinneag anns an fhlat againn fosgailte fad na h-oidhche. Tha i ro thèth airson cadail leis na h-uinneagan dùinte, agus bidh mi daonnan an dòchas gum fàs i rud beag nas fhuaire... Agus 's fheàrr leam dùsgadh le uinneag fhosgailte co-dhiù: Tha craobh mhòr ann anns a' ghàrradh, agus tha e coltach gu bheil cuid eòin a' fuireach ann. Bidh mi a' dùsgadh le ceilearadh nan eòin gu tric - agus 's toil leam èisdeachd ris na h-eòin airson greis mus èirich mi. Dh' èisd mi ris na h-òrain aca a-rithist an-diugh - ach bha fuaim ann a chuir iongnadh orm. 'S e fuaim eòin a bh' ann, ach cha robh e coltach ri fuaim nan eòin eile. Thug e mionaid neo dhà mus mhothaich mi dè bha ceàrr leis an fhuaim sin: Bha e na b' àirde! Bha e coltach gun robh an t-eun sin na b' fhaisge orm na càch. Ach dè cho faisg? Dh' èisd mi a-rithist. Cha robh e anns an t-seòmar-cadail fhèin. " Ach feumaidh gu bheil e anns an fhlat", bha mi a' smaoineachadh. Dh'èirich mi agus chaidh mi bho shèomar gu sèomar gu faiceallach. Cha robh mi airson eagal a chuir air an eun... Cha d' fhuair mi e anns an t-seòmar-suidhe, agus cha robh e anns an trannsa na bu mhotha. Ach bha am fuaim fiù 's na b' àirde - na b' fhaisge - a-nis. Ràinig mi an cidsin. Ghluais mi gu math slaodach - bha mi cinnteach gun robh an eun ann an sin. Bha an doras fosgailte - agus dè chunnaic mi ach eun beag na shuidhe air làr a' chidsin, a' ceilearadh. Feumaidh gur e eun òg a bh' ann - choimhead e gu math fluffy fhathast. Ach dè bha e ag iarraidh anns a' chidsin againn? Uill, 's dòcha gun robh e a' gabhail bracaist... Nuair a mhothaich an eun nach robh e na aonar, theich e chun na h-uinneig - agus shuidh e an sin. Choimhead e orm airson tiota, agus b' urrainn dhomh dealbh a thogail dha mus sgiathaich e air falbh...

Beachdan: 2

Sgrìobh Anonymous Anonymous

Madainn mhath.

Ciamar a tha an aimsir 'sna laithean seo?
Gu dearbha cha bhithinnsa cadal leis an uinneag fosgailte aig an am seo den bhliadhna ann an Alba.

23/11/06 11:38 am  
Sgrìobh Anonymous Anonymous

Hi there,

I'm leading a group of Gaelic teachers into the world of blogs and discovered yours. I'm sure they're leaving some nice comments but I, unfortunately, do not read or write Gaelic. Would love to see a post in simple Gaelic which I could learn from and find out what it is you're doing in Berlin.

Thanks! Vielen Dank
Ewan

23/11/06 11:39 am  

FÃ g Sgriobag

<< Dhachaigh