2006/09/12

Trang...

Chan robh mòran a' tachairt ann an seo na seachdainean sa chaidh. Agus cha bhi dad sam bith inntinneach a' tachairt airson cuid seachdainean eile. Tha mi fhathast trang leis an tràchdas agam. Fhuair mi cead a chrìochnachadh ceithir seachdainean fadalach. Bidh mi deiseil aig deireadh an Damhair a-nis seach aig deireadh na Sultain. Mòran obair ri dhèanamh fhathast...

Beachdan: 2

Sgrìobh Anonymous Anonymous

tha mi an dochas gun do chord an cursa riut ann am Bonn.
tha sinne ag ionnsachadh mu dheidhinn blogs an-drasta.
Domhnall M

23/11/06 11:41 am  
Sgrìobh Anonymous Anonymous

Haaidh Jessica
Ciamar a tha bliadhna nam pòg? Bu choir dhut dealbh na bainnse a' chur suas an seo agus innse dhuinn mun latha agaibh.
dùrachdan Seònaid

9/12/06 8:16 pm  

FÃ g Sgriobag

<< Dhachaigh